Vedtægter

VEDTÆGTER for VINBUREAUET


§ 1

Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Vinbureauet. Vinbureauets hjemsted er formandens adresse.


§ 2

Formål

2.1 Vinbureauets formål er at skabe og vedligeholde interessen for vin gennem oplysning,

foredrag, vinsmagninger evt. i forbindelse med kulturelle arrangementer og foretagelse

af fælles vinindkøb og vinrejser.

2.2 Vinbureauet afholder minimum 4 arrangementer årligt.


§ 3

Medlemskab

3.1 Ret til medlemskab af Vinbureauet tilkommer enhver, hvis kontingentet er betalt.

3.2 3 måneders manglende kontingentbetaling kan medføre udmeldelse af Vinbureauet.

3.3 Indmeldelse sker via Vinbureauets hjemmeside eller pr. mail til bestyrelsen.

3.4 Udmeldelse sker skriftligt eller pr. mail til bestyrelsen.


§ 4

Årskontingent

4.1 Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.

Medlemskontingentet dækker et kalenderår og indbetales til Vinbureauets bankkonto.

4.2 Kontingentet bidrager blandt andet til delvis dækning af Vinbureauets arrangementer.


§ 5

Ordinær generalforsamling

5.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste besluttende myndighed.

5.2 Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig, og afgørelser træffes ved almindeligt

stemmeflertal. Afgivelse af stemme kan ske ved fuldmagt., dog højst én pr. fremmødt

medlem. Ønsker mindst en tredjedel af de fremmødte skriftlig afstemning, skal

generalforsamlingen følge kravet.

5.3 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned.

Indkaldelse foretages med 14 dages varsel ved opslag på Vinbureauets hjemmeside samt

pr. mail til medlemmerne.

5.4 Indkaldelsen skal være vedhæftet dagsorden og fuldmagtsblanket.

5.4 Forslag fra medlemmer til behandling på den ordinære generalforsamling skal fremsendes

pr. e-mail til Vinbureauet og være Vinbureauet i hænde senest 1 uge før

generalforsamlingen.

5.6 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag

5. Fastlæggelse af kontingent

6. Valg af formand (på lige årstal)

7. Valg af næstformand (på ulige årstal)

8. Valg af kasserer (på lige årstal)

9. Valg af indtil 2-4 bestyrelsesmedlemmer samt indtil 2 suppleanter

10. Valg af revisor og 1-2 revisorsuppleanter

11. Eventuelt

5.7 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel, når

bestyrelsen eller minimum 25% af medlemmerne træffer beslutning herom med angivelse

af dagsorden og efter de samme retningslinier som for den ordinære generalforsamling.

5.8 Vinbureauets medlemmer er berettigede til at lade sig repræsentere på Vinbureauets

generalforsamling ved fuldmagt til et andet medlem. Kopi af fuldmagt skal være

bestyrelsen i hænde før generalforsamlingen.


§ 6

Bestyrelsen

6.1 Vinbureauet ledes af en bestyrelse, der foruden formanden består af 5-7 medlemmer, der

vælges på Vinbureauets generalforsamling.

6.2 Formand og kasserer er på valg på lige årstal, næstformand på ulige årstal.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted. .

6.3 Herudover vælges for 1 år ad gangen 2 bestyrelsessuppleanter og 1-2 revisorer. Genvalg

kan finde sted.

6.4 Formanden indkalder til konstituerende bestyrelsesmøde senest 3 uger efter generalforsamlingen.

Derudover afholdes mindst 3 bestyrelsesmøder i løbet af året.

6.5 Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Formanden skal indkalde til bestyrelsesmøde,

såfremt 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

6.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 50% af bestyrelsesmedlemmerne, herunder

formanden eller næstformanden, er tilstede. Går et bestyrelsesmedlem af, indtræder

suppleanten i bestyrelsen. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

6.7 Kassereren har ansvaret for regnskabets førelse.


§ 7

Regnskab

7.1 Regnskabsåret er kalenderåret.

7.2Foreningens midler skal anbringes i en af bestyrelsen valgt bank, hvortil den af generalforsamlingen valgte kasserer alene kan råde, bl.a. i forbindelse med anvendelse af netbank. De af generalforsamlingen valgte revisorer samt foreningens formand har altid krav på at anmode om udlevering af kontoudtog samt bilag til dokumentation for anvendelse af foreningens midler


§ 8

Tegning

8.1 Vinbureauet tegnes af formanden og kassereren


§ 9

Revisorer

9.1 Vinbureauets regnskab revideres af én eller to på den ordinære generalforsamling valgte

revisorer.

9.2 Ingen af revisorerne må være medlem af bestyrelsen.


§ 10

Vedtægtsændringer

10.1 Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling.

10.2 Beslutning om ændring af vedtægterne kræver simpelt flertal på den ekstraordinære

generalforsamling af de tilstedeværende eller repræsenterede medlemmer. Afstemning

fungerer ved håndsrækning, med mindre et medlem begærer skriftlig afstemning.


§ 11

Opløsning

11.1 Vinbureauets opløsning kan kun besluttes på en ekstraordinær generalforsamling.

11.2 Beslutning om Vinbureauets opløsning kræver vedtagelse af mindst 2/3 af de fremmødte

medlemmer .

11.3 I tilfælde af klubbens opløsning beslutter generalforsamlingen, hvad der skal ske med

Vinbureauets midler.


Således som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 9. januar 2008